Prelegenci

Janusz Banera
Dyrektor Techniczno-Handlowy – Performance Flooring, Waterproofing, Repairs & Protect of Concrete BASF Polska – Master Builders Solutions. Specjalizuje się w zastosowaniu technologii posadzek żywicznych i powłok z żywic reaktywnych i cementowo-polimerowych w zakresie hydroizolacji, zabezpieczeń chemoodpornych i cementowo-polimerowych zapraw naprawczych do konstrukcji betonowych.

Od 2005 r. związany z międzynarodowym koncernem chemicznym BASF (dział chemii budowlanej, departament Peformance Flooring, Waterproofing, Repairs & Protect of Concrete). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie planowania i realizacji inwestycji budowlanych zdobyte w Polsce oraz na kontraktach w Niemczech jako kierownik budowy (Uprawnienia Budowlane nr 200/DOŚ/05 w specjalności konstrukcyjno­‍‑budowlanej do kierowania robotami budowlanymi wydane przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu).

W swojej pracy wspomaga inżynierów i inwestorów w planowaniu najbardziej odpowiednich rozwiązań i zapewnia wsparcie na miejscu wykonania robót. Wśród ostatnich projektów wymienić można: Sky Tower, Stadion Narodowy, Afrykarium‑Oceanarium, Narodowe Forum Muzyki. Będąc członkiem międzynarodowej organizacji Master Builders Solutions, swoją wiedzę specjalistyczną czerpie z doświadczeń zgromadzonych w ramach setek inwestycji budowlanych prowadzonych przez BASF na całym świecie.


dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. P.Śl.
Rzeczoznawca budowlany o specjalności konstrukcje budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania w nieograniczonym zakresie.

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. W roku 2004 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską „Analiza murów z cegły pełnej ze zbrojeniem w spoinach wspornych poddanych obciążeniom pionowym”, za którą w następnym roku uzyskał wyróżnienie Ministra Infrastruktury. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z wyróżnieniem. Od roku 2004 jest zatrudniony w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W ramach działalności inżynierskiej brał udział w sporządzaniu ponad 200 ekspertyz, blisko 110 opinii i ponad 200 projektów. Prowadził też badania konstrukcji na blisko 50 obiektach i opracował 4 wytyczne wykonywania robót budowlanych.
Autor i współautor ponad 200 publikacji, w tym 11 książek. Jest współautorem m.in. obszernej monografii pt. „Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych”, tom 1-3, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN w latach 2013-2017 oraz książki „Diagnostyka konstrukcji żelbetowych” tom 1, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2010 r.

Członek i sekretarz Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, członek Komitetu Nauki PZITB, gliwickiego oddziału PZITB, International Masonry Society i Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Działa w KT 233 i jest przewodniczącym KT 252 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Brał udział przy organizacji Konferencji Doktorantów Wydziałów Budownictwa, a w 2005 r. był przewodniczącym tej konferencji. Współorganizował konferencję na temat nowej normy żelbetowej w 1999 r. Uczestniczył w organizacji 9 konferencji Warsztat Pracy Projektanta, a w 2011 i 2014 r. był współodpowiedzialny za merytoryczną stronę konferencji. Przewodniczący przyszłorocznych WPPK 2018.
Wyróżniony 8 indywidualnymi lub zespołowymi nagrodami JM. Rektora Politechniki Śląskiej za działalność organizacyjną oraz osiągnięcia w dziedzinie naukowej i dydaktycznej oraz dwoma indywidualnymi nagrodami Rektora Wyższej Szkoły Technicznej. Odznaczony srebrną i złotą odznaką PZITB. Posiada pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W 2012 r. uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego i został wpisany do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.


dr inż. Leszek Dulak
Adiunkt na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, pracownik Laboratorium Akustycznego Politechniki Śląskiej, członek PZiTB oraz PTA, konsultant, specjalizujący się w akustyce budowlanej i środowiskowej, autor kilkudziesięciu artykułów i referatów z dziedziny akustyki.

Autor szkoleń i ekspertyz z zakresu teoretycznego określenia izolacyjności pomiędzy pomieszczeniami w budynku oraz laboratoryjnych i terenowych badań izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych i powietrznych.
Autor wielu ekspertyz teoretycznych oraz pomiarowych dot. ochrony akustycznej w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
Ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie zagadnień Akustyki Budowlanej.

Ekspert SNB w grupie roboczej GR8 realizującej II i III etap wdrażania koncepcji Mechanizmu Prekonsultacji warunków technicznych w zakresie wymagań ochrony przed hałasem i drganiami.
Uczestniczył w realizacji następujących prac badawczych: projektu własnego „Prognozowanie właściwości termicznych i akustycznych zewnętrznych przegród budowlanych o złożonej strukturze” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (nr 4308/B/T02/2009/36) oraz projektu celowego „Miejski Budynek Jutra 2030”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 6 ZR6 2009 C/07319).


dr inż. Mariusz Jackiewicz
Absolwent Politechniki Wrocławskiej (ukończona w 1974 r.) W latach 1991–2009 kierował w Polsce marką DEITERMANN. Obecnie kieruje firmą VISBUD-Projekt sp. z o.o.

Zawodowo interesuje się chemią budowlaną ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania konstrukcji. Jest autorem licznych publikacji w tym zakresie.


dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak
Architekt, konsultant akustyczny, założyciel pracowni archAKUSTIK, specjalizującej się w akustyce budowlanej i architektonicznej (doktorat z akustyki sal koncertowych na Wydziale Architektury PK), adiunkt w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych PK, członek Komitetu Technicznego ds. Akustyki Architektonicznej przy PKN.

Autor i współautor ponad 40 publikacji z dziedziny architektury i akustyki budynków. Współpracował jako konsultant akustyczny m.in. przy projektach: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Hali Koszyki w Warszawie, Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, Wystawy Stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Polskiego Pawilonu na XIII Biennale Architektury w Wenecji, Dworca Łódź Fabryczna, nowego kompleksu ASP w Warszawie, Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, teatru Fredreum na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu; Małej Sali Teatru Starego w Krakowie; remontu Sali Hołdu Pruskiego w Krakowskich Sukiennicach; Sali Koncertowej im. Krzysztofa Pendereckiego w Radomiu; sal koncertowych w szkołach muzycznych w Krakowie i Jastrzębiu Zdroju, budynków Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Sądu Rejonowego w Siedlcach.


dr inż. Ołeksij Kopyłow
Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Lwowskiej. Stopień doktora uzyskał w 2006 r. (w 2009 r. rozprawa doktorska wyróżniona premią Prezydenta Ukrainy). W tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Techniki Budowlanych, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z systemami elewacyjnymi oraz lekkimi przegrodami.

Autor oraz współautor ponad 100 publikacji naukowych i naukowo-popularnych związanych z problemami jakości w budownictwie. Opracował kilkadziesiąt ekspertyz i opinii technicznych dotyczących systemów elewacyjnych. Autor Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B14/2015 „Elewacje wentylowane”. Od wielu lat uczestnik i kierownik merytoryczny organizowanego przez ITB seminarium szkoleniowego „Odbiory elewacji w świetle obowiązujących norm i warunków technicznych”.

W 2017 r. wybrany do Rady Naukowej i Komisji Dyscyplinarnej ITB.

Reprezentant ITB w Komitecie Technicznym PKN Nr 198 ds. szkła.

Nauczyciel akademicki i promotor ponad 50 prac inżynierskich.


dr inż. Paweł Krause
Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej (2001 r.). Bezpośrednio po dyplomie rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ oporu cieplnego osłony termoizolacyjnej na warunki dojrzewania betonu w niskich temperaturach otoczenia”. W latach 2005-2006 asystent w Katedrze Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. W latach 2006-2009 adiunkt w Katedrze Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Od roku 2009 adiunkt w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z fizyki budowli, budownictwa ogólnego, ochrony cieplnej budynków, ochrony fizycznej budynków, utrzymania obiektów budowlanych, prawa budowlanego i prawa w budownictwie. Promotor ponad 100 prac dyplomowych magisterskich i projektów inżynierskich. Autor ok. 150 publikacji, w tym 3 monografii (współautorstwo).

Od ukończenia studiów działa w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). Członek honorowy, założyciel Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). W roku 2006 uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń. Od 2014 r. rzeczoznawca budowlany GUNB. Autor lub współautor ponad 500 opracowań projektowych i ekspertyz budowlanych.


mgr inż. Krzysztof Milczarek
Absolwent, a następnie pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego – Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, kierunku Fizyka Doświadczalna o specjalności Fizyka Promieniowania Kosmicznego. Po około 10 latach pracy naukowej zmienił zupełnie pole swoich zainteresowań i specjalizuje się w praktycznych problemach fizyki budowli technologii materiałów budowlanych.

Był dyrektorem ds. szkoleń i promocji w firmie Dryvit, a następnie pełnomocnikiem ds. zarządzania wiedzą i szkoleniami w Grupie Atlas. Organizator i rektor Akademii Umiejętności Atlas w Nadarzynie oraz Akademii Stosowania Gipsu w Dolinie Nidy. Ostatnio zajmuje stanowisko dyrektora ds. szkoleń w firmie Balex Metal.

Autor jednego z najbardziej popularnych w swoim czasie programu komputerowego szacującego transport energii i masy w przegrodach budowlanych Salta oraz wielu publikacji, konferencyjnych doniesień i nowatorskich prezentacji szkoleniowych.


dr Artur Miros
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (tytuł doktora nauk chemicznych uzyskał w 2000 r.). Staż podoktorancki odbywał w Instytucie Struktur Elektronowych i Laserów w Grecji oraz w Instytucie Maxa Plancka w Niemczech.

Obecnie pracuje w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, w Centrum Niskoenergetycznych Technologii Budowlanych i Zarządzania Środowiskiem, Oddział w Katowicach, w którym zajmuje się zagadnieniami związanymi z materiałami i wyrobami termoizolacyjnymi i hydroizolacyjnymi.

Autor lub współautor ponad 30 prac naukowych bądź naukowo-technicznych związanych z przepływem ciepła, fizyką budowli, materiałoznawstwem. Członek Grupy Eksperckiej CEN ds. własności termicznych materiałów budowlanych SDG-5 KEYMARK oraz Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów VDI (Verein Deutscher Ingenieure).


dr inż. Krzysztof Pawłowski
Wykładowca i pracownik naukowy na Wydziale Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Interesuje się zagadnieniami związanymi z kształtowaniem układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym.

Autor i współautor 6 monografii i podręczników oraz około 90 artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu budownictwa ogólnego, fizyki budowli oraz materiałów budowlanych. Posiada uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali.

Jest autorem i współautorem ekspertyz budowlanych i opinii technicznych dotyczących ochrony cieplno-wilgotnościowej budynków. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: fizyka budowli, podstawy budownictwa, eksploatacja obiektów budowlanych, geometria wykreślna, a także przedmiotów obejmujących zagadnienia charakterystyki energetycznej budynków w ramach studiów podyplomowych i kursów. Jest promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Od września 2016 r. jest Prodziekanem ds. Nauki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.


dr hab. inż. Zbigniew Pozorski
Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, na kierunku budownictwo, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (1995 r.). Doktorat i habilitacja w zakresie budownictwo, mechanika konstrukcji, na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Od 1998 r. pracuje na Politechnice Poznańskiej, w Instytucie Konstrukcji Budowlanych, w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów.

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Autor wielu publikacji i wystąpień konferencyjnych dotyczących płyt warstwowych. Brał udział w projektach badawczych i projektach o charakterze dydaktyczno-popularyzatorskim. Był członkiem komitetów naukowych konferencji oraz organizacyjnych konferencji. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich.

Członek Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów KILiW PAN (od 2007 r.), Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W 2015 r. powołano go na członka Technical Committee TC7, Technical Working Group TWG 7.9 – Sandwich Panels and related Structures (przy European Convention for Constructional Steelwork). Grupa TWG 7.9 zajmuje się m.in. wydawaniem europejskich rekomendacji do projektowania płyt warstwowych.


dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz
Adiunkt naukowo-dydaktyczny z habilitacją na Politechnice Wrocławskiej. W pracy dydaktycznej prowadzi wykłady i projekty, natomiast w pracy naukowej zajmuje się badaniami nieniszczącymi materiałów i konstrukcji oraz badaniami materiałów włóknisto-cementowych.

Autor lub współautor ponad 200 prac naukowych, wielu opracowań ekspertyzowych, projektowych, książek o tematyce budowlanej oraz patentów i zgłoszeń patentowych. Odbywał staże naukowe i zawodowe w Chinach, Grecji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Aktywnie działa w PIIB, PZiTB i PSMB. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.


dr inż. Jerzy Sowa
Adiunkt z Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie jakości środowiska wnętrz, systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń oraz efektywności energetycznej budynków.

Kierownik i członek wielu zespołów naukowych. Ekspert oceniający wnioski oraz realizację grantów w różnych programach badawczych UE (FP6, FP7, H2020). Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Współinicjator i organizator konferencji „Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce”, odbywającej się co 2 lata w Warszawie.


dr inż. Jarosław Szulc
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ze specjalnością: drogi, ulice, lotniska.
Od 1989 r. zatrudniony w Instytucie Techniki Budowlanej, obecnie na stanowisku zastępcy kierownika Zakładu Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki i kierownika Pracowni Ekspertyz Konstrukcji, Geotechniki i Budownictwa na Terenach Górniczych.

W latach 2005-2015 był wykładowcą akademickim w SGGW na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska i promotorem ok. 50 prac dyplomowych. W 2002 r. uzyskał w ITB stopień naukowy doktora nauk technicznych, dyscyplina: budownictwo, specjalność: konstrukcje żelbetowe na podstawie pracy „Wpływ przemieszczeń statycznych podłoża na budynki wielokondygnacyjne. Analiza teoretyczna i weryfikacja doświadczalna”.

Projektant wielu obiektów budowlanych w kraju i za granicą.
Opracował ok. 150 opinii, ocen i ekspertyz technicznych dotyczących złożonych zagadnień konstrukcji budowlanych m.in. w zakresie: budownictwa prefabrykowanego (również wielkopłytowego), pracy przestrzennej konstrukcji, zasad projektowania i wykonawstwa konstrukcji murowych, interakcji budynek-podłoże, ochrony budowli przed wpływami parasejsmicznymi oraz oceny odporności budynków na oddziaływania wyjątkowe.

Współwykonawca grantów naukowo-badawczych, wieloletni kierownik prac statutowych w ITB, obecnie koordynator pracy „Ocena bezpieczeństwa i trwałości budynków wykonanych metodami uprzemysłowionymi”.

Autor i współautor ok. 80 publikacji w krajowych i zagranicznych: monografiach, czasopismach technicznych i materiałach konferencji naukowych.

Ekspert OPI w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich. Członek Komitetów Technicznych PKN: KT-195 ds. Prefabrykatów z betonu, KT- 233 ds. Konstrukcji murowanych i KT 252 ds. Projektowania konstrukcji murowych. Aktywny członek zarządu PZiTB (koło przy ITB). Od 2000 r. członek National Geographic Society.


dr inż. Maciej Trochonowicz
Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, specjalność Ochrona Zabytków Architektury i Urbanistyki. Doktorat w dziedzinie budownictwa nadany w 2011 r., tytuł pracy: „Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej”.

Od 2001 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Lubelskiej. Obecnie asystent w Katedrze Konserwacji Zabytków.
Dorobek naukowy obejmuje następujące zagadnienia: ochrona obiektów zabytkowych pozostawionych w stanie trwałej ruiny, ochrona i utrzymanie obiektów architektury wernakularnej, ocena stanu technicznego budynków zabytkowych i historycznych, badania in situ obiektów zabytkowych, badania materiałów stosowanych do dociepleń wewnętrznych i do wykonywania izolacji wtórnych w obiektach istniejących, badania zawilgocenia i zasolenia murów, badania termowizyjne. Autor i współautor blisko 70 artykułów naukowych i popularnonaukowych.
Prowadzi wykłady, laboratoria i ćwiczenia z przedmiotów: fizyka budowli, izolacja i osuszanie budowli, eksploatacja i remonty budynków. Promotor ponad 70 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.
Autor i współautor ekspertyz budowlanych i opinii technicznych dotyczących oceny stanu technicznego obiektów, określania przyczyn zaistniałej sytuacji oraz propozycji doboru technologii wykonania napraw. Autor i współautor ponad 130 prac tego typu.


mgr inż. Jerzy Żurawski
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, specjalność: konstrukcje.

Współzałożyciel Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska zajmującej się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą energooszczędnością budynków. Współtworzy programy komputerowe wspomagające obliczenia cieplne budynków. Jest organizatorem szkoleń, konferencji, a także konsultantem i wykonawcą projektów domów energooszczędnych. Związany jest z uczelniami technicznymi jako wykładowca zagadnień dotyczących fizyki cieplnej budowli. Autor licznych publikacji.