Prelegenci

Janusz Banera
Dyrektor Techniczno-Handlowy – Performance Flooring, Waterproofing, Repairs & Protect of Concrete BASF Polska – Master Builders Solutions. Specjalizuje się w zastosowaniu technologii posadzek żywicznych i powłok z żywic reaktywnych i cementowo-polimerowych w zakresie hydroizolacji, zabezpieczeń chemoodpornych i cementowo-polimerowych zapraw naprawczych do konstrukcji betonowych.

Od 2005 r. związany z międzynarodowym koncernem chemicznym BASF (dział chemii budowlanej, departament Peformance Flooring, Waterproofing, Repairs & Protect of Concrete). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie planowania i realizacji inwestycji budowlanych zdobyte w Polsce oraz na kontraktach w Niemczech jako kierownik budowy (Uprawnienia Budowlane nr 200/DOŚ/05 w specjalności konstrukcyjno­‍‑budowlanej do kierowania robotami budowlanymi wydane przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu).

W swojej pracy wspomaga inżynierów i inwestorów w planowaniu najbardziej odpowiednich rozwiązań i zapewnia wsparcie na miejscu wykonania robót. Wśród ostatnich projektów wymienić można: Sky Tower, Stadion Narodowy, Afrykarium‑Oceanarium, Narodowe Forum Muzyki. Będąc członkiem międzynarodowej organizacji Master Builders Solutions, swoją wiedzę specjalistyczną czerpie z doświadczeń zgromadzonych w ramach setek inwestycji budowlanych prowadzonych przez BASF na całym świecie.


dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. P.Śl.
Rzeczoznawca budowlany o specjalności konstrukcje budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania w nieograniczonym zakresie.

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. W roku 2004 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską „Analiza murów z cegły pełnej ze zbrojeniem w spoinach wspornych poddanych obciążeniom pionowym”, za którą w następnym roku uzyskał wyróżnienie Ministra Infrastruktury. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z wyróżnieniem. Od roku 2004 jest zatrudniony w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W ramach działalności inżynierskiej brał udział w sporządzaniu ponad 200 ekspertyz, blisko 110 opinii i ponad 200 projektów. Prowadził też badania konstrukcji na blisko 50 obiektach i opracował 4 wytyczne wykonywania robót budowlanych.
Autor i współautor ponad 200 publikacji, w tym 11 książek. Jest współautorem m.in. obszernej monografii pt. „Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych”, tom 1-3, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN w latach 2013-2017 oraz książki „Diagnostyka konstrukcji żelbetowych” tom 1, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2010 r.

Członek i sekretarz Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, członek Komitetu Nauki PZITB, gliwickiego oddziału PZITB, International Masonry Society i Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Działa w KT 233 i jest przewodniczącym KT 252 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Brał udział przy organizacji Konferencji Doktorantów Wydziałów Budownictwa, a w 2005 r. był przewodniczącym tej konferencji. Współorganizował konferencję na temat nowej normy żelbetowej w 1999 r. Uczestniczył w organizacji 9 konferencji Warsztat Pracy Projektanta, a w 2011 i 2014 r. był współodpowiedzialny za merytoryczną stronę konferencji. Przewodniczący przyszłorocznych WPPK 2018.
Wyróżniony 8 indywidualnymi lub zespołowymi nagrodami JM. Rektora Politechniki Śląskiej za działalność organizacyjną oraz osiągnięcia w dziedzinie naukowej i dydaktycznej oraz dwoma indywidualnymi nagrodami Rektora Wyższej Szkoły Technicznej. Odznaczony srebrną i złotą odznaką PZITB. Posiada pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W 2012 r. uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego i został wpisany do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.


dr inż. Leszek Dulak
Adiunkt na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, pracownik Laboratorium Akustycznego Politechniki Śląskiej, członek PZiTB oraz PTA, konsultant, specjalizujący się w akustyce budowlanej i środowiskowej, autor kilkudziesięciu artykułów i referatów z dziedziny akustyki.

Autor szkoleń i ekspertyz z zakresu teoretycznego określenia izolacyjności pomiędzy pomieszczeniami w budynku oraz laboratoryjnych i terenowych badań izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych i powietrznych.
Autor wielu ekspertyz teoretycznych oraz pomiarowych dot. ochrony akustycznej w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
Ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie zagadnień Akustyki Budowlanej.

Ekspert SNB w grupie roboczej GR8 realizującej II i III etap wdrażania koncepcji Mechanizmu Prekonsultacji warunków technicznych w zakresie wymagań ochrony przed hałasem i drganiami.
Uczestniczył w realizacji następujących prac badawczych: projektu własnego „Prognozowanie właściwości termicznych i akustycznych zewnętrznych przegród budowlanych o złożonej strukturze” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (nr 4308/B/T02/2009/36) oraz projektu celowego „Miejski Budynek Jutra 2030”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 6 ZR6 2009 C/07319).


dr inż. Mariusz Jackiewicz
Absolwent Politechniki Wrocławskiej (ukończona w 1974 r.) W latach 1991–2009 kierował w Polsce marką DEITERMANN. Obecnie kieruje firmą VISBUD-Projekt sp. z o.o.

Zawodowo interesuje się chemią budowlaną ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania konstrukcji. Jest autorem licznych publikacji w tym zakresie.


dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak
Architekt, konsultant akustyczny, założyciel pracowni archAKUSTIK, specjalizującej się w akustyce budowlanej i architektonicznej (doktorat z akustyki sal koncertowych na Wydziale Architektury PK), adiunkt w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych PK, członek Komitetu Technicznego ds. Akustyki Architektonicznej przy PKN.

Autor i współautor ponad 40 publikacji z dziedziny architektury i akustyki budynków. Współpracował jako konsultant akustyczny m.in. przy projektach: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Hali Koszyki w Warszawie, Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, Wystawy Stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Polskiego Pawilonu na XIII Biennale Architektury w Wenecji, Dworca Łódź Fabryczna, nowego kompleksu ASP w Warszawie, Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, teatru Fredreum na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu; Małej Sali Teatru Starego w Krakowie; remontu Sali Hołdu Pruskiego w Krakowskich Sukiennicach; Sali Koncertowej im. Krzysztofa Pendereckiego w Radomiu; sal koncertowych w szkołach muzycznych w Krakowie i Jastrzębiu Zdroju, budynków Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Sądu Rejonowego w Siedlcach.


dr inż. Ołeksij Kopyłow
Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Lwowskiej. Stopień doktora uzyskał w 2006 r. (w 2009 r. rozprawa doktorska wyróżniona premią Prezydenta Ukrainy). W tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Techniki Budowlanych, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z systemami elewacyjnymi oraz lekkimi przegrodami.

Autor oraz współautor ponad 100 publikacji naukowych i naukowo-popularnych związanych z problemami jakości w budownictwie. Opracował kilkadziesiąt ekspertyz i opinii technicznych dotyczących systemów elewacyjnych. Autor Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B14/2015 „Elewacje wentylowane”. Od wielu lat uczestnik i kierownik merytoryczny organizowanego przez ITB seminarium szkoleniowego „Odbiory elewacji w świetle obowiązujących norm i warunków technicznych”.

W 2017 r. wybrany do Rady Naukowej i Komisji Dyscyplinarnej ITB.

Reprezentant ITB w Komitecie Technicznym PKN Nr 198 ds. szkła.

Nauczyciel akademicki i promotor ponad 50 prac inżynierskich.


mgr inż. Ewa Kosmala
Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej ze specjalnością budownictwo ekologiczne oraz Wydziału Marketing i Zarządzanie Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie budownictwa ekologicznego i zrównoważonego. Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, zagadnień związanych z fizyką budowli oraz public affairs.

Uczestniczy w pracach 5 komitetów PKN, w tym KT 307 ds. zrównoważonego budownictwa i prowadzi międzynarodowe projekty w tym zakresie. Zajmuje się tez tematyką ocen wielokryterialnych budynków i produktów zrównoważonych środowiskowo.

Asesor BREEAM International, LEED GA, referent HQE oraz audytor energetyczny, a także członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

W swojej pracy zawodowej przeszkoliła ponad 5000 osób – czy jako wykładowca na uczelniach czy trener wewnętrzny i zewnętrzny w firmach, dla których pracowała.

Przez ostatnie 18 lat prowadziła działy doradztwa technicznego, marketingu technicznego i wsparcia sprzedaży dla czołowych producentów wyrobów budowlanych.

Absolwentka prestiżowej World Class Speaker Academy z dyplomem na najwyższym poziomie III. Właściciel firmy ST&E.

Jej pasją jest holistyczne podejście do procesu budowlanego i samego budynku.


dr inż. Paweł Krause
Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej (2001 r.). Bezpośrednio po dyplomie rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ oporu cieplnego osłony termoizolacyjnej na warunki dojrzewania betonu w niskich temperaturach otoczenia”. W latach 2005-2006 asystent w Katedrze Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. W latach 2006-2009 adiunkt w Katedrze Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Od roku 2009 adiunkt w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z fizyki budowli, budownictwa ogólnego, ochrony cieplnej budynków, ochrony fizycznej budynków, utrzymania obiektów budowlanych, prawa budowlanego i prawa w budownictwie. Promotor ponad 100 prac dyplomowych magisterskich i projektów inżynierskich. Autor ok. 150 publikacji, w tym 3 monografii (współautorstwo).

Od ukończenia studiów działa w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). Członek honorowy, założyciel Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). W roku 2006 uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń. Od 2014 r. rzeczoznawca budowlany GUNB. Autor lub współautor ponad 500 opracowań projektowych i ekspertyz budowlanych.


mgr inż. Krzysztof Milczarek
Absolwent, a następnie pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego – Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, kierunku Fizyka Doświadczalna o specjalności Fizyka Promieniowania Kosmicznego. Po około 10 latach pracy naukowej zmienił zupełnie pole swoich zainteresowań i specjalizuje się w praktycznych problemach fizyki budowli technologii materiałów budowlanych.

Był dyrektorem ds. szkoleń i promocji w firmie Dryvit, a następnie pełnomocnikiem ds. zarządzania wiedzą i szkoleniami w Grupie Atlas. Organizator i rektor Akademii Umiejętności Atlas w Nadarzynie oraz Akademii Stosowania Gipsu w Dolinie Nidy. Ostatnio zajmuje stanowisko dyrektora ds. szkoleń w firmie Balex Metal.

Autor jednego z najbardziej popularnych w swoim czasie programu komputerowego szacującego transport energii i masy w przegrodach budowlanych Salta oraz wielu publikacji, konferencyjnych doniesień i nowatorskich prezentacji szkoleniowych.


dr Artur Miros
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (tytuł doktora nauk chemicznych uzyskał w 2000 r.). Staż podoktorancki odbywał w Instytucie Struktur Elektronowych i Laserów w Grecji oraz w Instytucie Maxa Plancka w Niemczech.

Obecnie pracuje w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, w Centrum Niskoenergetycznych Technologii Budowlanych i Zarządzania Środowiskiem, Oddział w Katowicach, w którym zajmuje się zagadnieniami związanymi z materiałami i wyrobami termoizolacyjnymi i hydroizolacyjnymi.

Autor lub współautor ponad 30 prac naukowych bądź naukowo-technicznych związanych z przepływem ciepła, fizyką budowli, materiałoznawstwem. Członek Grupy Eksperckiej CEN ds. własności termicznych materiałów budowlanych SDG-5 KEYMARK oraz Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów VDI (Verein Deutscher Ingenieure).


dr inż. Krzysztof Pawłowski
Wykładowca i pracownik naukowy na Wydziale Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Interesuje się zagadnieniami związanymi z kształtowaniem układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym.

Autor i współautor 6 monografii i podręczników oraz około 90 artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu budownictwa ogólnego, fizyki budowli oraz materiałów budowlanych. Posiada uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali.

Jest autorem i współautorem ekspertyz budowlanych i opinii technicznych dotyczących ochrony cieplno-wilgotnościowej budynków. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: fizyka budowli, podstawy budownictwa, eksploatacja obiektów budowlanych, geometria wykreślna, a także przedmiotów obejmujących zagadnienia charakterystyki energetycznej budynków w ramach studiów podyplomowych i kursów. Jest promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Od września 2016 r. jest Prodziekanem ds. Nauki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.


arch. Małgorzatra Pilinkiewicz
Architekt, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej (dyplom w 1990 r.), współwłaściciel biura archistudio studniarek + pilinkiewicz, przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w kadencji 2014-2018, sędzia konkursowy SARP.

Laureatka wielu nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych oraz za zrealizowane obiekty, w tym m.in. Nagroda w Konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego (2010), Nagroda w Konkursie Polski Cement w Architekturze (2010, 2012), 4-krotna nominacja do Nagrody Miesa van der Rohe (2007, 2010, 2011, 2013), nominacja do Nagrody Brick Award (2010), projektant budynków Sądu Okręgowego w Katowicach, Storczykarni, Maneżu Muzeum Zamku w Łańcucie, Sądu Rejonowego w Koninie, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim, Sądu Rejowego w Siemianowicach Śląskich, Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym.


dr hab. inż. Zbigniew Pozorski
Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, na kierunku budownictwo, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (1995 r.). Doktorat i habilitacja w zakresie budownictwo, mechanika konstrukcji, na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Od 1998 r. pracuje na Politechnice Poznańskiej, w Instytucie Konstrukcji Budowlanych, w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów.

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Autor wielu publikacji i wystąpień konferencyjnych dotyczących płyt warstwowych. Brał udział w projektach badawczych i projektach o charakterze dydaktyczno-popularyzatorskim. Był członkiem komitetów naukowych konferencji oraz organizacyjnych konferencji. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich.

Członek Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów KILiW PAN (od 2007 r.), Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W 2015 r. powołano go na członka Technical Committee TC7, Technical Working Group TWG 7.9 – Sandwich Panels and related Structures (przy European Convention for Constructional Steelwork). Grupa TWG 7.9 zajmuje się m.in. wydawaniem europejskich rekomendacji do projektowania płyt warstwowych.


inż. Paweł Poźniak
Absolwent Politechniki Zielonogórskiej o specjalności: Konstrukcje Budowlane i Inżynieryjne. Przez blisko 20 lat pracy zawodowej, zdobył doświadczenie u kilku wiodących na rynku producentów chemii budowlanej. Pierwsze kroki zawodowe stawiał w firmie Atlas na stanowisku Doradcy Technicznego, następnie związany był z m.in. z firmami MC Bauchemie i Mapei, obecnie kieruje grupą doradców techniczno-handlowych w Schomburg Polska.


dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz
Adiunkt naukowo-dydaktyczny z habilitacją na Politechnice Wrocławskiej. W pracy dydaktycznej prowadzi wykłady i projekty, natomiast w pracy naukowej zajmuje się badaniami nieniszczącymi materiałów i konstrukcji oraz badaniami materiałów włóknisto-cementowych.

Autor lub współautor ponad 200 prac naukowych, wielu opracowań ekspertyzowych, projektowych, książek o tematyce budowlanej oraz patentów i zgłoszeń patentowych. Odbywał staże naukowe i zawodowe w Chinach, Grecji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Aktywnie działa w PIIB, PZiTB i PSMB. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.


Christian Schmidt
Absolwent studiów na kierunku chemii i materiałoznawstwa na uczelniach w Niemczech i Hiszpanii. 
W latach 2008-2010 kierownik laboratorium badawczego, w latach 2011-2013 kierownik ds. projektów i innowacji, a następnie manager w segmencie planowania strategicznego w firmie BASF (lata 2013-2015).
Od 2016 r. jest odpowiedzialny za rozwój nowych rynków w departamencie materiałoznawstwa (materiały od termoizolacji) w firmie BASF.


dr inż. Jerzy Sowa
Adiunkt w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie jakości środowiska wnętrz, systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń oraz efektywności energetycznej budynków.

Kierownik i członek wielu zespołów naukowych. Ekspert oceniający wnioski oraz realizację grantów w różnych programach badawczych UE (FP6, FP7, H2020). Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Współinicjator i organizator konferencji „Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce”, odbywającej się co 2 lata w Warszawie.


dr inż. Jarosław Szulc
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ze specjalnością: drogi, ulice, lotniska.
Od 1989 r. zatrudniony w Instytucie Techniki Budowlanej, obecnie na stanowisku zastępcy kierownika Zakładu Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki i kierownika Pracowni Ekspertyz Konstrukcji, Geotechniki i Budownictwa na Terenach Górniczych.

W latach 2005-2015 był wykładowcą akademickim w SGGW na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska i promotorem ok. 50 prac dyplomowych. W 2002 r. uzyskał w ITB stopień naukowy doktora nauk technicznych, dyscyplina: budownictwo, specjalność: konstrukcje żelbetowe na podstawie pracy „Wpływ przemieszczeń statycznych podłoża na budynki wielokondygnacyjne. Analiza teoretyczna i weryfikacja doświadczalna”.

Projektant wielu obiektów budowlanych w kraju i za granicą.
Opracował ok. 150 opinii, ocen i ekspertyz technicznych dotyczących złożonych zagadnień konstrukcji budowlanych m.in. w zakresie: budownictwa prefabrykowanego (również wielkopłytowego), pracy przestrzennej konstrukcji, zasad projektowania i wykonawstwa konstrukcji murowych, interakcji budynek-podłoże, ochrony budowli przed wpływami parasejsmicznymi oraz oceny odporności budynków na oddziaływania wyjątkowe.

Współwykonawca grantów naukowo-badawczych, wieloletni kierownik prac statutowych w ITB, obecnie koordynator pracy „Ocena bezpieczeństwa i trwałości budynków wykonanych metodami uprzemysłowionymi”.

Autor i współautor ok. 80 publikacji w krajowych i zagranicznych: monografiach, czasopismach technicznych i materiałach konferencji naukowych.

Ekspert OPI w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich. Członek Komitetów Technicznych PKN: KT-195 ds. Prefabrykatów z betonu, KT- 233 ds. Konstrukcji murowanych i KT 252 ds. Projektowania konstrukcji murowych. Aktywny członek zarządu PZiTB (koło przy ITB). Od 2000 r. członek National Geographic Society.


dr inż. Maciej Trochonowicz
Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, specjalność Ochrona Zabytków Architektury i Urbanistyki. Doktorat w dziedzinie budownictwa nadany w 2011 r., tytuł pracy: „Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej”.

Od 2001 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Lubelskiej. Obecnie asystent w Katedrze Konserwacji Zabytków.
Dorobek naukowy obejmuje następujące zagadnienia: ochrona obiektów zabytkowych pozostawionych w stanie trwałej ruiny, ochrona i utrzymanie obiektów architektury wernakularnej, ocena stanu technicznego budynków zabytkowych i historycznych, badania in situ obiektów zabytkowych, badania materiałów stosowanych do dociepleń wewnętrznych i do wykonywania izolacji wtórnych w obiektach istniejących, badania zawilgocenia i zasolenia murów, badania termowizyjne. Autor i współautor blisko 70 artykułów naukowych i popularnonaukowych.
Prowadzi wykłady, laboratoria i ćwiczenia z przedmiotów: fizyka budowli, izolacja i osuszanie budowli, eksploatacja i remonty budynków. Promotor ponad 70 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.
Autor i współautor ekspertyz budowlanych i opinii technicznych dotyczących oceny stanu technicznego obiektów, określania przyczyn zaistniałej sytuacji oraz propozycji doboru technologii wykonania napraw. Autor i współautor ponad 130 prac tego typu.


Katarzyna Wardal
Absolwentka Kolegium Europejskiego w Brugii oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie polityki energetycznej i klimatycznej. Pracowała m.in. w Wydziale Energii Komisji Europejskiej oraz w Europejskim Stowarzyszeniu Usług Efektywności Energetycznej (EFIEES).

EU Public Affairs Manager, odpowiada za sprawy publiczne na poziomie europejskim grupy Knauf i Knauf Insulation.


dr inż. Konrad Witczak
Pracownik Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej, specjalista ds. norm i standardów w firmie Rockwool Polska, jak również ds. fizyki budowli, efektywności energetycznej oraz jakości środowiska wewnętrznego budynków, audytor energetyczny. Zajmuje się również analizą środowiskową i ekonomiczną cyklu życia materiałów budowlanych i budynków.


dr hab. inż. Robert Wójcik. prof. UWM
Kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Posiada uprawnienia projektowe i wykonawcze. Rzeczoznawca budowlany oraz biegły sądowy.

Nagrodzony przez ministra infrastruktury nagrodą II stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa za opracowanie i wdrożenie metody parafinowej iniekcji termohermetycznej służącej do ­odtwarzania poziomych izolacji przeciwwodnych w istniejących budynkach.


mgr inż. Jerzy Żurawski
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, specjalność: konstrukcje.

Współzałożyciel Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska zajmującej się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą energooszczędnością budynków. Współtworzy programy komputerowe wspomagające obliczenia cieplne budynków. Jest organizatorem szkoleń, konferencji, a także konsultantem i wykonawcą projektów domów energooszczędnych. Związany jest z uczelniami technicznymi jako wykładowca zagadnień dotyczących fizyki cieplnej budowli. Autor licznych publikacji.