Prelegenci

Janusz Banera
Dyrektor Techniczno-Handlowy – Performance Flooring, Waterproofing, Repairs & Protect of Concrete BASF Polska – Master Builders Solutions. Specjalizuje się w zastosowaniu technologii posadzek żywicznych i powłok z żywic reaktywnych i cementowo-polimerowych w zakresie hydroizolacji, zabezpieczeń chemoodpornych i cementowo-polimerowych zapraw naprawczych do konstrukcji betonowych.

Od 2005 r. związany z międzynarodowym koncernem chemicznym BASF (dział chemii budowlanej, departament Peformance Flooring, Waterproofing, Repairs & Protect of Concrete). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie planowania i realizacji inwestycji budowlanych zdobyte w Polsce oraz na kontraktach w Niemczech jako kierownik budowy (Uprawnienia Budowlane nr 200/DOŚ/05 w specjalności konstrukcyjno­‍‑budowlanej do kierowania robotami budowlanymi wydane przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu).

W swojej pracy wspomaga inżynierów i inwestorów w planowaniu najbardziej odpowiednich rozwiązań i zapewnia wsparcie na miejscu wykonania robót. Wśród ostatnich projektów wymienić można: Sky Tower, Stadion Narodowy, Afrykarium‑Oceanarium, Narodowe Forum Muzyki. Będąc członkiem międzynarodowej organizacji Master Builders Solutions, swoją wiedzę specjalistyczną czerpie z doświadczeń zgromadzonych w ramach setek inwestycji budowlanych prowadzonych przez BASF na całym świecie.


dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. P.Śl.
Rzeczoznawca budowlany o specjalności konstrukcje budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania w nieograniczonym zakresie.

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. W roku 2004 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską „Analiza murów z cegły pełnej ze zbrojeniem w spoinach wspornych poddanych obciążeniom pionowym”, za którą w następnym roku uzyskał wyróżnienie Ministra Infrastruktury. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z wyróżnieniem. Od roku 2004 jest zatrudniony w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W ramach działalności inżynierskiej brał udział w sporządzaniu ponad 200 ekspertyz, blisko 110 opinii i ponad 200 projektów. Prowadził też badania konstrukcji na blisko 50 obiektach i opracował 4 wytyczne wykonywania robót budowlanych.
Autor i współautor ponad 200 publikacji, w tym 11 książek. Jest współautorem m.in. obszernej monografii pt. „Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych”, tom 1-3, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN w latach 2013-2017 oraz książki „Diagnostyka konstrukcji żelbetowych” tom 1, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2010 r.

Członek i sekretarz Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN, członek Komitetu Nauki PZITB, gliwickiego oddziału PZITB, International Masonry Society i Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Działa w KT 233 i jest przewodniczącym KT 252 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Brał udział przy organizacji Konferencji Doktorantów Wydziałów Budownictwa, a w 2005 r. był przewodniczącym tej konferencji. Współorganizował konferencję na temat nowej normy żelbetowej w 1999 r. Uczestniczył w organizacji 9 konferencji Warsztat Pracy Projektanta, a w 2011 i 2014 r. był współodpowiedzialny za merytoryczną stronę konferencji. Przewodniczący przyszłorocznych WPPK 2018.
Wyróżniony 8 indywidualnymi lub zespołowymi nagrodami JM. Rektora Politechniki Śląskiej za działalność organizacyjną oraz osiągnięcia w dziedzinie naukowej i dydaktycznej oraz dwoma indywidualnymi nagrodami Rektora Wyższej Szkoły Technicznej. Odznaczony srebrną i złotą odznaką PZITB. Posiada pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W 2012 r. uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego i został wpisany do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.


dr inż. Leszek Dulak
Adiunkt na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, pracownik Laboratorium Akustycznego Politechniki Śląskiej, członek PZiTB oraz PTA, konsultant, specjalizujący się w akustyce budowlanej i środowiskowej, autor kilkudziesięciu artykułów i referatów z dziedziny akustyki.

Autor szkoleń i ekspertyz z zakresu teoretycznego określenia izolacyjności pomiędzy pomieszczeniami w budynku oraz laboratoryjnych i terenowych badań izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych i powietrznych.
Autor wielu ekspertyz teoretycznych oraz pomiarowych dot. ochrony akustycznej w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
Ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie zagadnień Akustyki Budowlanej.

Ekspert SNB w grupie roboczej GR8 realizującej II i III etap wdrażania koncepcji Mechanizmu Prekonsultacji warunków technicznych w zakresie wymagań ochrony przed hałasem i drganiami.
Uczestniczył w realizacji następujących prac badawczych: projektu własnego „Prognozowanie właściwości termicznych i akustycznych zewnętrznych przegród budowlanych o złożonej strukturze” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (nr 4308/B/T02/2009/36) oraz projektu celowego „Miejski Budynek Jutra 2030”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 6 ZR6 2009 C/07319).


dr inż. Mariusz Jackiewicz
Absolwent Politechniki Wrocławskiej (ukończona w 1974 r.) W latach 1991–2009 kierował w Polsce marką DEITERMANN. Obecnie kieruje firmą VISBUD-Projekt sp. z o.o.

Zawodowo interesuje się chemią budowlaną ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania konstrukcji. Jest autorem licznych publikacji w tym zakresie.


dr inż. Paweł Krause
Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej (2001 r.). Bezpośrednio po dyplomie rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie budownictwa na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ oporu cieplnego osłony termoizolacyjnej na warunki dojrzewania betonu w niskich temperaturach otoczenia”. W latach 2005-2006 asystent w Katedrze Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. W latach 2006-2009 adiunkt w Katedrze Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Od roku 2009 adiunkt w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z fizyki budowli, budownictwa ogólnego, ochrony cieplnej budynków, ochrony fizycznej budynków, utrzymania obiektów budowlanych, prawa budowlanego i prawa w budownictwie. Promotor ponad 100 prac dyplomowych magisterskich i projektów inżynierskich. Autor ok. 150 publikacji, w tym 3 monografii (współautorstwo).

Od ukończenia studiów działa w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). Członek honorowy, założyciel Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). W roku 2006 uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń. Od 2014 r. rzeczoznawca budowlany GUNB. Autor lub współautor ponad 500 opracowań projektowych i ekspertyz budowlanych.


dr inż. Krzysztof Pawłowski
Wykładowca i pracownik naukowy na Wydziale Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Interesuje się zagadnieniami związanymi z kształtowaniem układów materiałowych przegród zewnętrznych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym.

Autor i współautor 6 monografii i podręczników oraz około 90 artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu budownictwa ogólnego, fizyki budowli oraz materiałów budowlanych. Posiada uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali.

Jest autorem i współautorem ekspertyz budowlanych i opinii technicznych dotyczących ochrony cieplno-wilgotnościowej budynków. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: fizyka budowli, podstawy budownictwa, eksploatacja obiektów budowlanych, geometria wykreślna, a także przedmiotów obejmujących zagadnienia charakterystyki energetycznej budynków w ramach studiów podyplomowych i kursów. Jest promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Od września 2016 r. jest Prodziekanem ds. Nauki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.


dr hab. inż. Zbigniew Pozorski
Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, na kierunku budownictwo, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie (1995 r.). Doktorat i habilitacja w zakresie budownictwo, mechanika konstrukcji, na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Od 1998 r. pracuje na Politechnice Poznańskiej, w Instytucie Konstrukcji Budowlanych, w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów.

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Autor wielu publikacji i wystąpień konferencyjnych dotyczących płyt warstwowych. Brał udział w projektach badawczych i projektach o charakterze dydaktyczno-popularyzatorskim. Był członkiem komitetów naukowych konferencji oraz organizacyjnych konferencji. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich.

Członek Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów KILiW PAN (od 2007 r.), Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W 2015 r. powołano go na członka Technical Committee TC7, Technical Working Group TWG 7.9 – Sandwich Panels and related Structures (przy European Convention for Constructional Steelwork). Grupa TWG 7.9 zajmuje się m.in. wydawaniem europejskich rekomendacji do projektowania płyt warstwowych.


dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz
Adiunkt naukowo-dydaktyczny z habilitacją na Politechnice Wrocławskiej. W pracy dydaktycznej prowadzi wykłady i projekty, natomiast w pracy naukowej zajmuje się badaniami nieniszczącymi materiałów i konstrukcji oraz badaniami materiałów włóknisto-cementowych.

Autor lub współautor ponad 200 prac naukowych, wielu opracowań ekspertyzowych, projektowych, książek o tematyce budowlanej oraz patentów i zgłoszeń patentowych. Odbywał staże naukowe i zawodowe w Chinach, Grecji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Aktywnie działa w PIIB, PZiTB i PSMB. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.


dr inż. Jerzy Sowa
Adiunkt z Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie jakości środowiska wnętrz, systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń oraz efektywności energetycznej budynków.

Kierownik i członek wielu zespołów naukowych. Ekspert oceniający wnioski oraz realizację grantów w różnych programach badawczych UE (FP6, FP7, H2020). Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Współinicjator i organizator konferencji „Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce”, odbywającej się co 2 lata w Warszawie.


mgr inż. Jerzy Żurawski
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, specjalność: konstrukcje.

Współzałożyciel Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska zajmującej się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą energooszczędnością budynków. Współtworzy programy komputerowe wspomagające obliczenia cieplne budynków. Jest organizatorem szkoleń, konferencji, a także konsultantem i wykonawcą projektów domów energooszczędnych. Związany jest z uczelniami technicznymi jako wykładowca zagadnień dotyczących fizyki cieplnej budowli. Autor licznych publikacji.